stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 24.10.2019
privind aprobarea Raportului final întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea unei noi proceduri de selecție


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-.......................................... privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul NICOLAE ROBU;
      Având în vedere Raportul de specialitate  nr. SC2019-........................................... al  Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
      Având în vedere avizul Direcției Economice nr. SC2019-........................;
      Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ............................... -  Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-........................................;
      Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      Având în vedere Raportul nr. SC2019-27861/01.11.2019 întocmit de Comisia de selecție pentru ocuparea unui postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA;
      În temeiul dispozițiilor art. 3 din Anexa 1 și art. 1 din Anexa 1c din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind  guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
      Având în vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
      În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
      În temeiul art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Raportul nr. SC2019-27861/01.11.2019 întocmit de Comisia de selecție în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.
     Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara va propune candidați pentru funcția vacantă de membru în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de către expertul independent, care a fost contractat în acest sens și de către Comisia de selecție a administratorilor societăților din cadrul autorității publice tutelare.

Art. 3: Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și  a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A.
      Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică, prin grija  Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.
      Sursa de finanțare a procedurii este asigurată din bugetul local pe anul 2019, la Capitolul 51.02. " Autorități executive".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Societatea  de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 5:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Management al Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanța Corporativă;
- Societății de Transport Public Timișoara S.A;
- Mass - media locale.