stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 03.08.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către BEGA TEHNOMET SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive, înregistrată cu nr. CT2018-3757 din 31.07.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de Specialitate, nr. CT2018-3757 din 31.07.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est - Biroul Clădiri Terenuri I Est, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de Specialitate nr.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. CT2018-3757 din 31.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către BEGA TEHNOMET SA, reprezentată legal prin Președintele Consiliului de Administrație SORUICA IOAN, prin care ne înștiințează că, se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în CF nr. 436362-Timișoara, cu nr. cadastral/nr. topografic: 436362, în suprafață de 770 mp, reprezentând teren intravilan pentru drum;
Având în vedere, "Declarația de renunțare la dreptul de proprietate" autentificată sub nr. 921 din 12.07.2018, la Uniunea Națională a Notarilor Publici, de către Notar Public Catargiu Roxana;
În conformitate cu art. 553, alin. 2, art. 562, alin. 2 și art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu art. 36, alin. 2, lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă dobândirea de către Municipiului Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris in CF nr. 436362-Timișoara, nr. cadastral/nr. topografic: 436362, în suprafață de 770 mp, care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către BEGA TEHNOMET SA;

Art.2: Se aprobă trecerea imobilului-teren, menționat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația teren pentru drum;

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- O.C.P.I Timiș;
- BEGA TEHNOMET SA
- Mass-media locale;