stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.12.2017
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 31958 din data de 19.12.2017 al Serviciului Resurse Umane ;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din 19.12.2017 - anexă la raportul de specialitate nr.31958/19.12.2017
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere prevederile Ordinului ANFP nr.7660/2006 privind aprobarea instructiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a functiilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.a ) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă planul de ocupare a funcțiilor publice centralizat pe anul 2018, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează compartimentele de gestiune a resurselor umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara, Direcției Poliției Locale a Municipiului Timișoara, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, si Direcției Fiscală a Municipiului Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcției Poliției Locale;
- Directiei de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
- Mass-media locale.