stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.01.2018
privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la proiectul ,,SUMPs-Up"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, întocmit de către Direcția Edilitară;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu Proiectul SUMPs-Up (Ref.No. 690669 - SUMPs-Up - H2020-MG-2014-2015/H2020-MG-2015, our 250688);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit (e), și alin. 7 lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă participarea Municipiului Timișoara la proiectul ,,SUMPs-Up".

Art. 2: Pentru participarea la proiect pe parcursul celor 2 ani, Municipiul Timișoara primește o sumă de până la 13.000,- EUR incl. TVA, nerambursabili. Cheltuielile neeligibile vor fi suportate de la bugetul local al municipiului Timișoara.

Art. 3: Împreună cu partenerii din Timișoara, Municipiul Timișoara va implementa activitățile care îi vor reveni, conform descrierii proiectului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană ;
- Direcției Poliția Locală;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Mass - media locale.