stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.02.2018
privind aprobarea nivelului salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 379/06.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 380/06.02.2018 și nr. 381/06.02.2018 al Serviciului Public Creșe;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu art.7 alin.(2) din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede că sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale, sau după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice , astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art.36. din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă nivelul salariilor de bază pentru personalul de specialitate din cadrul Serviciului Public Creșe Timișoara conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Public Creșe Timișoara;
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Public Creșe Timișoara;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcției Economice;
- Mass-media locale.