stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.02.2018
privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. al Directiei Economice;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/03.01.2018;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 și art.23 alin.1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată;
Având în vedere OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 - Bugetul general al unitatii administrativ teritoriale pe anul 2018; Anexei nr. 2 - Bugetul local pe anul 2018; Anexei nr. 3 - Buget venituri proprii și subvenții pe anul 2018; Anexei nr. 4 - Program dezvoltare 2018; Anexei nr.5 - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2018.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica, Direcția Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcția Generala de Urbanism si Dezvolatre Urbana, Direcția Comunicare - Relationare, Direcția de Mediu, Direcția Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcției Urbanism;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Administrației Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Județului Timiș;
- Mass media locale.