stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.10.2018
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de  din ap.SAD3 aferent imobilului din Timișoara, strada Nistrului nr.1, etaj parter , înscris în C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la prețul de 235.000 euro.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2018- 22818 din 02.10.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018- 22818 din 02.10.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa cu nr.2939 din11.09.2018 emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș;
Având in vedere adresa înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-022473din 28.09.2018 de către TUDUCAN VIORICA- GIANINA în calitate de proprietara a cotei de  aferenta apartamentului SAD 3 din imobilul situat in Timișoara, strada Splaiul Nistrului nr.1, etaj parter, înscris în C.F. nr.403680-C1-U24,nr.topo 403680-C1-U24 , suprafata utila 343,48 mp, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 235.000 euro.
Ținând cont de punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse I Est -Biroul Spații cu altă Destinație , Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Serviciului Scoli Spitale, Biroului Sport Cultură-Compartiment Cultură;
În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a cotei de  din ap.SAD3 aferent imobilului din Timișoara, strada Nistrului nr.1, etaj parter , înscris în C.F. nr.403680-C1-U24, nr.topo 403680-C1-U24, la prețul de 235.000 euro.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Monumente-Cabinet Viceprimar 2 si Directia Cladiri Terenuri și Dotari Diverse-IEst din carul Primăriei Municipiului Timișoara;
Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana
- Serviciului Juridic
- Direcției Edilitare
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale
- Biroului Sport Cultura
- Direcției Comunicare-Relationare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Corpului de control si antifrauda
-TUDUCAN VIORICA-GIANINA,
- Mass-media locale;