stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.11.2019
privind aprobarea conventiei de esalonare la plata a sumei 38.985.951,994 lei reprezentand contravaloare pierderi tehnologice induse aferente anului 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28438/07.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare,  a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-28438/07.11.2019al   Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de     - Anexa la Raportul de specialitate nr.                                          ;
Avand in vedere avizul Directiei Economice nr.                              ;
Avand in vedere adresa nr. SC2019-28412/07.11.2019 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 492/02.10.2019;
Avand in vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si  Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform prevederilor  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
In conformitate cu prevederile art. 8 alin. 2 lit. (a)  din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2)  lit. d si alin. (7) lit. n din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139  alin.(1) si art. 196 (1) lit. a din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1 Se aproba conventia de esalonare incheiata intre COLTERM SA si Municipiul Timisoara prin care se esaloneaza plata facturii nr. 282/07.10.2019  in valoare de  38.985.951,994 lei conform graficului de esalonare cuprins in Anexa 1 din conventie.

Art. 2 Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara, d-nul Nicolae Robu, pentru a semna la notar conventia de esalonare in forma autentica.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati si  Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara  si Compania Localade Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara
si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directia de Asistenta Sociala Timisoara;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Companiei Locala de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.