stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 21.09.2018
privind schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2018 - 22349/26.09.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22349/26.09.2018 al Serviciului Școli- Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.09.2018- Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - 22349/26.09.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 285/22.05.2018, privind privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării;
Având în vedere Avizul conform emis de către Ministrul Educației Naționale, nr.10493/17.09.2018 transmis prin adresa nr. 2391/18.09.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.SC2018 - 22252/25.09.2018;
Având în vedere dispozițiile art. 3, alin. (4), art. 4 și art. 10, alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 112 din 31 august 2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246 din 16 mai 2001;
Având în vedere dispozițiile art. 8 din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă schimbarea de destinație schimbarea de destinație, aprobarea de trecere din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea de demolare a clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea edificării, pe terenul rămas liber, a unei săli de sport și a unui bazin de înot, pentru elevii Colegiului Național Bănățean Timișoara.

Art.2: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a clădirii identificate la art. 1.

Art.3: Se aprobă demolarea clădirii identificate la art. 1, cu respectarea legislației specifice în vigoare, privind lucrările de demolare;

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli - Spitale și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționarea
- Serviciului Școli-Spitale;
- Colegiul Național Bănățean;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.