stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.11.2019
privind aprobarea platii cotizatiei de membru catre Asociatia "ORASE ENERGIE ROMANIA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28670/11.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-28677 din data de 11.11.2017 al Directiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie si Ameliorare Mediu;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-28677/11.11.2019;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-28677/11.11.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome, societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si problemele minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Statutul Asociatiei "ORASE ENERGIE ROMANIA" si Hotararile Adunarii Generale a Asociatiei "ORASE ENERGIE ROMANIA"nr.3/06.04.2017, nr.3/19.04.2018 si nr.3/11.04.2019; si nr.3/11.04.2019;
In baza prevederilor art.46 (1) lit.(a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin.(1), alin. (2), lit. b) si e) si alin.(9), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
In temeiul art.139, alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba plata cotizatiei anuale de membru pentru Asociatia "ORASE ENERGIE ROMANIA", aferente anului 2019, in valoare de 0,10 lei pe cap de locuitor, respectiv in cuantum de 31.927,9 lei, potrivit datelor Recensamanului din anul 2011 si alocarii sumei de 31.927,9 lei din bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2019, Capitolul 74.02.05.02. "Protectia Mediului".


Art.2: Se aproba plata cotizatiei anuale de membru pentru Asociatia "ORASE ENERGIE ROMANIA", aferente anului 2020, in valoare de 0,10 lei pe cap de locuitor, respectiv in cuantum de 31.927,9 lei, potrivit datelor Recensamanului din anul 2011 si alocarii sumei de 31.927,9 lei din bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2019, Capitolul 74.02.05.02. "Protectia Mediului".


Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Mediu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.


Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Secretariat General;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei "ORASE ENERGIE ROMANIA";
- Mass - media locale.