stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.04.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-8602 din 17.04.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2018-8602 din 172.04.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-8602 din 19.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-8602 din 17.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresele, nr.CT2018-1422 din 27.03.2018, respectiv nr.CT2018-1423 din 27.03.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara de către S.C. Vivalia Real Estate S.A., prin care ne înștiințează că, S.C. BEGA INVEST S.A., cu sediul în Timișoara Calea Buziașului nr.11/A, reprezentantă prin domnul Conac Nicolae, renunță la dreptul de proprietate, asupra imobilului-teren situat în Timișoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr.445795-Timișoara, în suprafață de 560 m.p., respectiv asupra imobilului-teren situat în Timișoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr.446075-Timișoara, în suprafață de 1.169 m.p., reprezentând terenuri intravilane, pentru drum și zone verzi ;
Având în vedere, "Declarațiile de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil" autentificate sub nr.338 din 16.03.2018, respectiv nr.323 din 14.03.2018, la Societatea Profesională Notarială "Cristescu Vlad - Catargiu Roxana" ;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilelor-teren situate în Timișoara str. Baader nr.11/A, înscrise în, C.F. nr.445795-Timișoara, în suprafață de 560 m.p., respectiv C.F. nr.446075-Timișoara, în suprafață de 1.169 m.p., care fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către S.C. BEGA INVEST S.A.

Art. 2: Se aprobă trecerea imobilelor - teren, menționate la art. 1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum și zone verzi.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, prin Biroul Clădiri - Terenuri și Direcția Ecomomică, prin Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- S.C. Bega Invest S.A. ;
- Mass-media locale.