stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F.448487, nr. cad. 448487, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-015948/17.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-015948/17.10.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-015948/17.10.2019;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 27/12.09.2019, respectiv adresa nr. 474/13.02.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timișoara, având ca beneficiari pe BODEA SEBASTIAN si sotia BODEA DORIS -IOANA, întocmit conform Proiectului nr. 32/2018, realizat de S.C. STUDIO TZK S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire:
Construirea unei locuinte P+1E si imprejmuire pe suprafata de teren de 944 mp.
- Regim de construire: maxim P+1E
- Funcțiune propusă: locuinta;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 40%
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 0.8;
- Hmax cornisa=6.20m; Hmax coama=8.05m;
- Retrageri față de aliniament 6m, limite laterale 3m sau h/2, limita posterioara 10m - conform plansei nr.03 ,,Reglementari urbanistice";
Spatii verzi propuse prin documentatie 35%, alei si platforme 25%. Suprafața de zone verzi va fi amenajată și întreținută.
- se vor respecta prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010-2020 și Anexa 1 - Cadastrul Verde";
- În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Circulații și servituți: conform "Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timișoara", aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 428/30.07.2013;
- Circulații și accese: accesul auto și pietonale se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-004876/22.08.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 188/13.03.2019.
Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timișoara va avea o valabilitate de 2 ani.
Terenul situat in intravilan, conform extras CF anexat, reglementat prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timișoara, in suprafață totală de 944 mp, este înscris în:
CF 448487, nr. cad. 448487, S=944 mp, proprietari si beneficiari fiind BODEA SEBASTIAN si sotia BODEA DORIS -IOANA.

Art. 4: Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 32/2018, planșa nr. A04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUD, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în vederea notării în Cartea Funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Planului Urbanistic de Detaliu "Locuinta P+1E si imprejmuire" - str. Bela Lugosi FN, identificat prin C.F. 448487, nr. cad. 448487, Timișoara
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Seviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului BODEA SEBASTIAN si sotia BODEA DORIS -IOANA;
- Proiectantului S.C. STUDIO TZK S.R.L;
- O.C.P.I. Timiș;
- Mass - media locale.