stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.10.2018
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.438994-Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-23209 din 08.10.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-23209 din 08.10.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018-23209 din 10.2018 - anexă la Raportul de specialitate ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (1) și Anexa III din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, a terenului înscris în C.F. nr.438994-Timișoara, în suprafață de 3.659 m.p., cu destinația de teren pentru drum.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest - Biroul Clădiri Terenuri II Vest și Direcția Ecomomică - Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site -ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Domnului Crașovan Marius ;
- Mass-media locale.