stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.11.2018
privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la rețeaua școlară pe anul 2018- 2019 a unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26361/08.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26361/08.11.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de .......- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-26361/08.11.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa conducerii Liceului Teoretic Socrates nr. 08/23.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr SC2017-29579/24.11.2017 ;
Având în vedere prevederile art. 30 alin 3 din Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 90/23.02.2018 - privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (6), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se ia act de schimbarea sediilor Asociației Culturale Educaționale Socrates "ACES" și a Liceului Teroretic Socrates de pe str. Răsăritului nr. 17, Sc A, et.I, ap 3 respectiv de pe str. Calea Bogdăneștilor nr.32B, pe strada Dr. Ioan Mureșan nr. 15.

Art.2: Se modifică corespunzător în Anexa 2b la rețeaua școlară pe anul 2018- 2019 a unităților de învățământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23.02.2018, adresa sediului Liceului Teoretic Socrates, Anexă care devine parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli Spitale din cadrul primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata se comunica:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Liceului Teoretic Socrates;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.