stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 04.04.2018
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap 3/I, situat in Timisoara, str Marasesti, nr 12, et parter, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6, la prețul de 110.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr SC2018-8147/11.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr SC2018-8147/11.04.2018intocmit de Compartimentul Monumente , Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic, anexa la raportul de specialitate cu nr SC2018-8147/11.04.2018,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vederea adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-007527/30.03.2018 , completata prin adresa cu nr SC2018-007655/02.04.2018, de către petentul COTOI VIOLETA CARMEN si COTOI IUSTIN ADRIAN, în calitate de coproprietari al imobilului situat in Timișoara, str Marasesti, nr 12, et parter, ap 3/1, jud Timis,
Avand in vedere adresa nr. 870/26.03.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș ,
In conformitate cu prevederile art 4 alin 4 si alin 8 din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, modificata si completata,
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2, lit b) si lit c), art 123 alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preeemtiune la intentia de instrainare a ap 3/I, situat in Timisoara, str Marasesti, nr 12, et parter, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6, la prețul de 110.000 euro.
Art.2: Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, Directia Economica, Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente.
Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana
- Direcției Edilitare
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare Relationare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control si Antifrauda;
- Mass-media locale;
- Domnilor COTOI VIOLETA CARMEN si COTOI IUSTIN ADRIAN