stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.07.2018
privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara", precum și aprobarea Caietului de sarcini, Contractului de delegare a gestiunii, și a tarifelor pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- ………………............... privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-…………………. al Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ………………… - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - ……………………………………..;
Având în vedere Avizul Direcției Economice, nr. ……………………………………..
Având în vedere adresa nr. RE2018-000543/08.03.2018 din partea Societății de Transport Public Timișoara privid tarifele propuse pentru pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători;
Având în vedere Avizul nr. 6964/03.07.2018 emis de Consiliul Concurenței;
Având în vedere HCL nr. 251/2017 și HCL nr. 271/2017;
Având în vedere Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului, aprobat prin HCL 91/2011;
Având în vedere Caiet de sarcini al serviciului de iluminat public, aprobat prin HCL 254/2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Conform prevederilor art. 1 alin. (2) lit.f), art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 8 alin. (1) și alin. (3) lit. d), art.22 alin. (2) și alin. (3), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c), d) și art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara" către SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători în municipiul Timișoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care devine anexă la contract.

Art. 3: Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului "Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara" este aprobat prin HCLMT nr. 91/2011 și devine anexă la Contractul de delegare.

Art. 4: Se aprobă Contractul de delegare de gestiune, prin atribuire directă, a serviciului ,,Întreținere a serviciului de iluminat public și iluminat festiv de sărbători din Timișoara", conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Bunurile date în administare și exploatare Societății de Transport Public Timișoara sunt prevăzute în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și devine anexă a contractului.

Art. 6: Se aprobă tarifele pentru activitățile de întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru sărbători, conform Anexei 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care devine anexă a contractului.

Art. 7: Se aprobă redevența anuală în cuantum de 0,5 % din veniturile încasate de delegat pentru serviciile prestate.

Art. 8: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLMT nr. 480/20.12.2017 se revocă ca urmare a adresei Coniliului Concurenței cu nr. 3322/16.04.2018.

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și SC Societatea de Transport Public Timișoara SA.

Art. 10: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- SC Societatea de Transport Public Timișoara SA;
- Mass-media locale.