stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 10.12.2018
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006, incheiat cu ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 - 22 DECEMBRIE 1989


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28674/03.12.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28674/03.12.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de ……………….;
Având în vedere Adresa nr. CT2018-005590/05.11.2018, a ASOCIATIEI LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16-22 DECEMBRIE 1989.
Avand in vedere Extrasul din Procesul Verbal al ședinței din data de 15.11.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de Locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr. 549/24.10.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr. 1482/13.02.2006 incheiat cu ASOCIATIA LUPTATORILOR DIN REVOLUTIA ANTICOMUNISTA 16 - 22 DECEMBRIE 1989, incepand cu data de 31.01.2019 pana la 30.01.2022.

Art.2. Se aproba incheierea actului aditional .

Art.3. Cu aducerea la indeplinire se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;