stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 01.11.2018
privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara, str. Independenței nr. 18


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr. SC2018-22422/27,09,2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse Vest - Biroul Clădiri Terenuri -Vest;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate cu nr. SC2018-22422/27,09,2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresele cu nr. CT2017-004477/10.07.2017 și CT2018-003516/18.07.2018 depuse de Ilie Marius Bogdan în nume propriu și ca reprezentant al proprietarilor apartamentelor 3 și 4 din str. Independenței nr. 18 prin care ne solicită avizarea și emiterea HCL privind apartamentarea imobilului;
Având în vedere declarațiile notariale ale celor 3 proprietari ( extratabulari ) pe ap. 1, 3 și 4;
Având în vedere Documentația de apartamentare întocmită de TOP-AS SRL, avizat OCPI Timiș cu nr. 88561/21.06.2017;
În baza prevederilor Legii 7/1996 și a Ordinului 700/2014 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea 215/2001 - privind administrașia publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : se aprobă documentația de apartamentare a imobilului situat în Timișoara, str. Independenței nr. 18, conform documentației de apartamentare întocmită de TOP-AS SRL, avizat OCPI Timiș cu nr. 88561/21.06.2017;
Art.2 Tarifele aferente serviciilor de publicitate imobiliară vor fi suportate de către proprietarii
apartamentelor 1, 3 și 4.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri
și Dotări Diverse Vest din cadrul Primăriei MunicipiuluiTimișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare ;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Ilie Marius Bogdan;
- Biroul școli, spitale;
- OCPI Timiș;
- Mass - media locale.