stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.12.2017
privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Timișoara pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-30802 din data de 08.12.2017 al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare - anexă la raportul de specialitate al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul de specialitate nr. SC2017-30805 din data de 08.12.2017 al Direcției Comunicare-Relaționare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - anexă la raportul de specialitate al Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art.484 alin.1 si alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată,
Având în vedere prevederile pct.161 lit.b si lit.c din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având în vedere prevederile art.1 alin.1 si alin.2 din Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, actualizata,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.b) si alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se instituie taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Timișoara pentru anul 2018. Taxa se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% la tarifele de cazare, exclusiv TVA, practicate de unitățile de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului si se datoreaza pentru intreaga perioada de cazare.

Art.2: Regulamentul privind modul de instituire si de utilizare a taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Timișoara pentru anul 2018 este prevazut in Anexa nr.1 a prezentei hotărâri.

Art.3: Declaratia-decont privind sumele încasate reprezentând taxa specială pentru promovarea turistică a municipiului Timișoara este prevazuta in Anexa nr.2 a prezentei hotărâri.

Art.4 : Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Comunicare-Relaționare, Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara și Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Secretariat General;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Monumente;
- Biroului Autorizare Activitati Comerciale;
- Compartimentului Voluntar pentru Situatii de Urgenta;
- Biroului Salubrizare;
- Serviciului Resurse Umane;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Achizitii Publice;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Public Asistenta Medicala Scolara;
- Biroului Gestiune Populatie Canina, Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie si Activitati Administrative;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Centrului social de urgenta pentru persoanele fara adapost cu cantina sociala;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Direcției de Evidenta a Persoanelor;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Directiei Politiei Locale Timisoara;
- Mass-media locale.