stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 23.10.2018
privind aprobarea proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- / .2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018, întocmit de către Direcția Economică;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- / .2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere adresa ADR Vest înregistrată cu nr. CDE2018-1016/22.10.2018;
Având în vedere prevederile HCLMT nr. 476/25.09.2018 privind aprobarea proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" si a cheltuielilor legate de proiect;
Luând în considerare Acordul - cadru de prestări servicii nr.108/16.04.2014 cu asocierea formată din SC ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI SA - lider și ASTRA Vagoane Călători SA.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

AArt. 1: Se aprobă studiul privind variantele de achizitie si/sau modernizare tramvaie întocmit de SC Club Feroviar SRL Bucuresti, conform Anexei 1.

Art. 2: Se aprobă proiectul "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4" în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4e, Obiectiv specific 4.1, apelul de proiecte nr. POR/2017/4/4.2/1.

Art. 3: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", conform Anexei 2.

Art. 4: Se aprobă valoarea totală a proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", în cuantum de 42.323.353,44 lei (inclusiv TVA).

Art. 5: Se aprobă contribuția proprie în proiect a 919.986,68 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 844.966,68 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4".

Art. 6: Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 7: Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8: Se aprobă Anexa 3 privind descrierea sumară a investiției: "Servicii de reparație generală cu reconstrucție și modernizare a vagoanelor de tramvai tip GT4", propusă a fi realizată prin proiect.

Art. 9: Se împuternicește domnul Primar Nicolae Robu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Timișoara.

Art. 10: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLMT nr. 476/25.09.2018 se abrogă.

Art. 11: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 12: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu, și totodată se comunică de către secretarul municipiului:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.