stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.10.2018
privind modificarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 6336/28.09.2018 a Directiei Politiei Locale Timisoara, aprobata de Primarul Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Conform Raportului de specialitate nr. 6343/28.09.2018 al Directiei Politiei Locale Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 45712/2018, inregistrat la Directia Politiei Locale Timisoara cu nr. 5491/25.09.2018.
In baza art. 36, alin (2), lit.a) si alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica si se aproba Organigrama si Statul de functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara, conform Anexelor nr. 1 si 2, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Anexa la Hotararea nr. 376/17.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind modificarea si aprobarea Statului de functii pentru pentru Directia Politiei Locale Timisoara.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Politiei Locale Timisoara.

Art. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;