stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 07.11.2019
privind rezilierea contractului de concesiune nr.11/01.11.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Clubul Sportiv FC Srbianca Giuchici, ,astfel cum a fost modificat prin actele aditionale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-28407/07.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-28407 al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.11.2019- Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-28407/07.11.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere contractul de concesiune nr.11/01.11.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Clubul Sportiv FC Srbianca Giuchici;
Avand in vedere Sentinta Civila nr. 365/07.03.2019 ,pronuntata de catre Tribunalul Timis definitiva prin Decizia Civila  cu numarul 1292/29.10.2019  a Curtii de Apel Timisoara  
În conformitate cu prevederile  art. 129, alin. (2), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a             Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) si art. 298 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1)lit g, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 327, alin. (1)lit d, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art.871, alin. (3) Cod Civil;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba   rezilierea contractului de concesiune nr.11/01.11.1999 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Clubul Sportiv FC Srbianca Giuchici, ,astfel cum a fost modificat prin actele aditionale

Art.2: Se radiaza inscrierile privind contractul de concesiune nr.11/01.11.1999 si actele aditionale, din extrasele de carte funciara cu numerele  406577,406583,406574 si 406580Timisoara

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I Est a Primăriei Municipiului Timisoara si Directia Economica a Municipiului Timisoara.

Art.4:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Municipiului Timisoara, pe site-ul propriu si totodată, se comunică:
         - Instituției Prefectului - Județul Timis;
         - Primarului Municipiului Timisoara;
         - Serviciului Juridic;        
         - Direcției Urbanism;
         - Direcției Dezvoltare;        
         - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;        
         - Direcției Economice;        
         - Direcției de Mediu;        
         - Direcției Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse I ESt;
         - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;        
        - Serviciului Școli - Spitale;
        - Biroului Sport - Cultură;        
        - Direcției Comunicare - Relaționare;        
        - Biroului Audit;        
        - Biroului Managementul Calitătii;        
        - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
        - Clubului Sportiv FC Srbianca Giuchici;
        - Mass-media locale;