stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.04.2018
privind modificarea H.C.L. nr.37/23.02.2018 privindaprobarea documentației tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, B-dul Take Ionescu nr. 57"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9173/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9173/23.04.2018, al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-9173/23.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate;
Având în vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. 6953/12.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru, cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creștere Timișoara";
Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se înlocuiește Anexa 1 la H.C.L. nr.37/23.02.2018 cu Anexa privind noii indicatori.

Art. 2: Celelalte articole ale H.C.L. nr.37/23.02.2018 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.