stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.10.2019
privind atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat pe o perioada de 10 ani a spatiului situat in Timisoara, Calea Dorobantilor , nr.42 catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

      Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, cu   numarul SC2019-25910/14.10.2019 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
       Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-25910/14.10.2019, intocmit de catre  Compartimentul  Spatii cu Alta Destinatie I EST - Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei MunicipiuluiTimisoara;
      Avand in vedere Avizul Serviciului juridic SC2019-25910/14.10.2019 la Raportul de specialitate nr. SC2019-25910/14.10.2019;
     Avand in vedere solicitarile cu numerele CT2019-004934/29.07.2019  si CT2019-004996/31.07.2019 ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, privind atribuirea catre aceasta,  in folosinta gratuita  a spatiului cu alta destinatie SAD situat in imobilul din Timisoara, str.Calea Dorobantilor , nr.42 , necesar pentru implementarea  Proiectului  ,, SEVA-Eliminam violenta si agresivitatea ,, cod SMIS 127586, avand ca obiectiv combaterea violentei domestice si sprijinul victimelor violentei domestice .
Avand in vedere extrasul din Procesul verbal al sedintei din 17.09.2019 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta, prin care comisia a hotarat  atribuirea in folosinta gratuita , cu contract de comodat , pe o perioada de 10 ani  a spatiului cu alta destinatie situat in Timisoara , str.Calea Dorobantilor , nr.42 catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
  Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;        
      In conformitate cu prevederile art.129 alin.2, aln.6 , litera a), aln. 7 , litera b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
      In temeiul art.139, aln. 1 si aln.3 litera g ) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;


HOTARASTE

        Art.1: Se aproba , atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, cu contract de comodat  a spatiului  in suprafata de 190,13  m.p , avand 28,09 % p.c.i si 513/1825 m.p teren in folosinta  , inscris in cartea funciara nr.407890-C1-U6, top 4487/XIV, aflat in proprietatea Statului Roman si  inregistrat cu numarul 1400 in  inventarul Municipiului Timisoara , cu valoarea de inventar  de 264997,00lei ;
      Art.2 : Se aproba modelul cadru de contract de comodat - Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare ;
      Art.3: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari  se incredinteaza Directiei   Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
      Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata , se  comunica:                
                      -  Institutiei Prefectului - Judetul Timis;                
                      -  Primarului Municipiului Timisoara;                
                      -  Directiei  de Urbanism;
                      -  Directiei  Dezvoltare;                
                      -  Directiei  Edilitara;
                      -  Directiei Economice;                
                      -  Directiei de Mediu;
                  -  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
               -  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
                  -  Serviciului Scoli - Spitale ;        
                  -  Biroului Sport - Cultura ;
               -  Directiei Comunicare -Relationare ;
                  -  Biroului Audit;
                  -  Biroului Managementului Calitatii ;
               -  Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
                  -  Directiei de Asistenta Sociala ;
                      -  Mass-media  locale.