stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 09.10.2019
privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii și organizații fară scop patrimonial, pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-25464/08.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
           Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019 al Compartimentului  Sport din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
           Avand in vedere Avizul cu nr.SC2019-25464/08.10.2019  al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019;
           Avand in vedere Avizul cu nr.SC2019-25464/08.10.2019 al Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019-25464/08.10.2019 ;
           Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și problemele minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
        Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/2019 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea de la bugetul local a proiectelor inițiate de către  structuri sportive de drept public, unități i instituții de învățământ,  alte organizații sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică;
        Având in vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 333/2019 privind aprobarea Regulamentului  privind  finanțarea nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor inițiate de către structuri sportive, asociații și organizații de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică;
        În baza prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;
           Având în vedere prevederile Legii nr.69/2000, a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
       Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
       Având în vedere Ordinului 664/06.09.2018 privind finantarea din fonduri publice a proiectelor si programelor sportive;
       Având în vedere Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
        Tinând seama de Raportul nr.SC2019-25464/08.10.2019 cu rezultatele finale ale proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contributiei financiare pe anul 2019, din bugetul local al Municipiului Timisoara, întocmit de Comisia de evaluare si analiză numita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.144/18.10.2016;
        Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
        Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă,  cu modificările și completările ulterioare;
        În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d) și alin.7 lit.c), e) si f)din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
           În temeiul art. 139, alin(1) si (3), a art.196,alin(1) lit a) din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectele de activitate sportiva si contributiile financiare acordate de la bugetul local structurilor sportive, asociatiilor și organizațiilor fară scop patrimonial, pe anul 2019,conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2: Finantarea proiectelor se va efectua în baza contractelor de finantare încheiate între Municipiul Timisoara si structurile sportive, asociatiile și organizațiile fară scop patrimonial, ale căror proiecte au fost admise, în conditiile și cu respectarea contractului de finantare  cadru, Anexa 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.3:  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează structura de specialitate cu activitatea sportivă și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4:  Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Compartimentului Sport;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze Sportive;
- Direcției Comunicare;        
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de  Control si Antifrauda al Primarului;
- Structurilor sportive, asociatiilor,organizatiilor beneficiare;
- Mass - mediei locale.