stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 30.10.2019
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către DUCA AMBROZIU și DUCA MARINELA înscrise în CF nr.444857 în suprafață de 43 mp și CF nr.444858 în suprafață de 114 mp, teren intravilan destinat drumului public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2019-006834/30.10.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
            Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2019-006834/30.10.2019, al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
            Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2019-006834/31.10.2019 anexa la Raportul de Specialitate nr. CT2019-006834/30.10.2019;
            Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
           Având în vedere adresa inregistrata la Municipiul Timisoara cu nr. CT2019-006834/25.10.2019 de catre Duca Ambroziu și Duca Marinela, prin care ne înștiințează renunțarea dreptului de proprietate asupra imobilului -teren , situat în Timișoara , înscris în C.F. nr.444857-Timișoara, în suprafață de 43 m.p. și C.F. nr. 444858 în suprafață de 114 mp, reprezentând teren destinat.drumului public .
           Având în vedere Declaratiile de renuntare la dreptul de proprietate autentificate cu numarul 724 si 725 din 08.06.2017, la Uniunea Nationala a Notarilor Publici-Birou Individual Notarial Safta Criste, de catre Notar Safta Criste.
           În conformitate cu prevederile art.553, alin.(2), art.562 alin (2) si art.889 din Codul Civil;
           În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit c) si art.296, alin.2 si Anexa 4 pct.1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
           În temeiul art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba dobandirea  de către Municipiul Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către DUCA AMBROZIU și DUCA MARINELA înscrise în CF nr.444857 în suprafață de 43 mp și CF nr.444858 în suprafață de 114 mp, teren intravilan destinat drumului public.

Art.2: Se aproba trecerea imobilelor -teren, mentionate la art.1, din domeniul privat in domeniul public al Municipiului Timisoara, cu destinatia de teren pentru drum de acces.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Directia Economica-Biroul Evidenta Patrimoniului su Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4   Prezenta hotărâre se comunică:
          - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
          - Primarului Municipiului Timișoara;
          - Direcției Urbanism;
          - Direcției Generale Drumuri,Poduri,Parcaje si Retele de Utilitati;
          - Direcției Economice;
          - Direcției de Mediu;
          - Direcției Dezvoltare;
          - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
           - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
          - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
          - Direcției Comunicare-Relationare;
          - Biroului Audit;
          - Biroului Managementul Calității;
           - Domnului Duca Ambroziu
           - Doamnei Duca Marinela
          - Compartimentului Control;
          - Mass-media locale;