stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 17.10.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Șagului, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2019-016359/16.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-016359/16.10.2019- al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.UR2019-016359/16.10.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 183/ 08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 07/28.02.2018, Avizul Arhitectului Sef nr. 33/03.10.2019;
Având în vedere Deciziei de încadrare a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 99/09.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 1, lit c), alin 2, lit c) si alin. 6, lit c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin 1 și alin.3 din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Șagului, Timișoara, având ca beneficiari pe SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL și SC CON-A SRL, întocmit conform proiectului nr. 14.10/181/2019, realizat de SC PILOT TEAM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condițiile de construire in conformitate cu Avizului Arhitectului Șef nr. 33/03.10.2019:
Funcțiuni propuse: de depozitare, logistică și producție nepoluantă;
Regim de construire : izolat sau cuplat
POTmax=55%; CUT=2,2; Zone verzi pe parcele minim 25%;
Regimul maxim de înălțime propus:
- pentru parcelele 2, 3: P+3E, Hmax = 25 m
- pentru parcela 1: P+3E, Hmax = 25 m și clădiri edilitare P, Hmax = 12 m
- pentru parcela 4: P+2E, Hmax = 20 m
Retragere minima fata de aliniament: conform planșei nr. 03 - Reglementari Urbanistice si precizarilor R.L.U.
Spații verzi propuse minim 25% din suprafața fiecărei parcele - conform Deciziei Etapei de incadrare nr. 99 din 09.09.2019 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș, suprafață care va fi amenajată și întreținută și conform documentației de PUZ supusă analizării;
- Circulatii si accese: accese pietonale și auto din DE 1227/1/1 înscris în CF 435802, proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu public conform HG 1016/2005, propus pentru largire la profil de 13,50 m., din DE 1231 și pe parcelele înscrise în CF 437062, nr.cad. A1227/5/1/2/2 și CF 437058, nr.cad. A1227/5/2/2/2, proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu public conform HG 1016/2005 - se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2019-005239/03.10.2019 și planșa anexă la aviz; necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiția propusă se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acesteia, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 542/08.07.2019 si de plansa nr. 03ED - Reglementări edilitare si conform Planului de actiune asumat;

Art.3 Prezentul Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Șagului, Timișoara, va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 130.000 mp, este înscris în CF 430641, nr. cad. 430641, CF 430671, nr. cad. 430671, CF 430632, nr. cad. 430632, CF 430636, nr. cad. 430636, CF 430652, nr. cad. 430652, CF 430672, nr. cad. 430672, CF 430640, nr. cad. 430640 Timișoara, având ca proprietari pe SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL și SC CON-A SRL.

Art. 4 Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform planșei nr. U.07 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat; Autorizatiile de construire se vor emite doar dupa reglementarea situatiei juridice a drumurilor de acces la parcelele beneficiarilor, accesul pe parcele se va realiza din domeniul public si doar dupa obtinerea Avizului Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.) pentru realizarea podetelor de traversarea canalului pentru realizarea drumului de acces propus prin documentatia Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Șagului, Timișoara; privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5 După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6 Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "ZONA DEPOZITARE, LOGISTICA, PRODUCTIE NEPOLUANTA", zona Calea Șagului, Timișoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC SPORT MECHANICAL WORKSHOP SRL și SC CON-A SRL;
- Proiectantului SC PILOT TEAM SRL.;
- O.C.P.I Timiș;
- Mass-media locale.