stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 01.10.2019
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara, in domeniul privat al municipiului Timisoara, a terenului aferent imobilului cu destinatia de locuinta, situat in Timisoara str.Memorandului, nr.75, ap.2 inscris in CF 448539 Timisoara, nr.top.10173-10174


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive  nr.CT2019-005952/01.10.2019  - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
           Avand in vedere Raportul de specialitate nr.CT2019-005952/01.10.2019 -al Directiei Clsdiri, Terenuri si Dotsri Diverse I Est;
           Avand in vedere avizul juridic nr...............-al Serviciului Juridic ;
              Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere prevederile art. 361, alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
           In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) si alin. (2)  lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
           In temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  administrativ;;


HOTARASTE

Art.1 :  Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului situat in  str. Memoranduluinr. 75 , inscris in CF 448539 Timisoara (CF vechi 413345), cu nr. top. 448539 (top. vechi 10173-10174)  in suprafata de 1468 mp.

Art. 2  : Se aproba radierea pozitiei nr. 4292 din Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 313/2005, corespunzatoare pozitiei nr. 4176 din Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 849/2009, in care este inscris terenul cu nr. top.vechi 10173-10174, CF vechi 413345 Timisoara, cu suprafata de 1468 mp.

Art.3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directia de Cladiri Terenuri si Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;

Art.4:   Prezenta hotarare se comunica:
      - Consiliului Judetean Timis, in original, pentru a fi transmisa Guvernului Romaniei;
      - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
      - Primarului Municipiului Timisoara;
      - Serviciului Juridic;
      - Directiei Urbanism;
      - Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
      - Directiei Economice;
      - Directiei de Mediu;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
      - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
      - Directiei Dezvoltare;
      - Directiei Comunicare - Relationare;
      - Biroului Audit;
      - Biroului Managementul Calitatii;
      - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
      - Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
      - Mass-media locale.