stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 15.11.2019
privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor sociale furnizate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16749/11.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
         Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 16749/11.11.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
           Avand in vedere avizul juridic anexa la raportul de specialitate  nr. 16749/11.11.2019 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si Regulamentele de organizare si functionare ale serviciilor sociale furnizate;
       Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si cult din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 29/ 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie a copilului si altor categorii de persoane adulte aflate in dificultate, precum si a serviciilor acordate in comunitate, serviciilor acordate in sistem integrat si cantinele sociale;
        Avand in vedere prevederile ORDIN nr. 27/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor
           In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art. 196. alin (1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       Avand in vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara,conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica si se aproba Statul de Functii al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifica si se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, cuprins in Anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Se aproba Regulamentele de organizare si functionare din a serviciilor sociale furnizate in cadrul Complexului de servicii pentru copii "Sf. Nicolae": a serviciului social "Centrul de zi "Sf. Nicolae", serviciul social "Centrul de zi pentru copiii strazii", precum si a serviciului social "Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Parinti si Copii", cuprinse in Anexele nr. 4.1, 4.2 si 4.3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social Servicii de asistenta comunitara  "Centrul de Incluziune Sociala si Relatia cu Minoritatile"cuprins in Anexa nr. 5 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitatia serviciului social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal", cuprins in Anexa nr.6 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 7: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social "Centrul de Asistenta si Recuperare pentru Persoanele Aflate in Dificultate", cuprins in Anexa nr. 7 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8: Se aproba Regulamentele de organizare si functionare din cadrul  Complexului de servicii pentru persoane varstnice "Sf. Arh. Mihail si Gavril" a serviciului social: "Centrul de Zi pentru Batrani", precum si a serviciului social "Compartimentul de ingrijire la domiciliu" cuprinse in Anexele nr. 8.1 si 8.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social "Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor", cuprins in Anexa nr. 9 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 10: Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului social cu cazare "Caminul pentru Persoane Varstnice "Inocentiu M. Klein", cuprins in Anexa nr. 10 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 11: Se aproba Regulamentele de organizare si functionare din cadrul Complexului de servicii "Sf. Francisc" a serviciului social:  "Centrul pentru persoane fara adapost" precum si a serviciului social:  "Cantina Sociala", cuprinse in Anexa nr. 11.1 si 11.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 12: Se aproba acordarea sporurilor privind timpul de lucru efectuat 24 de ore din 24 de ore in zilele de sambata si duminica in cuantum de 25% si pentru munca de noapte in cuantum de 25% , in baza programarilor lunare si a Foilor de Prezenta Colectiva.

Art.13. Se aproba completarea Anexei la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara cu nr. 473/2017.

Art. 14: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 15:  Prezenta hotarare se comunica:
              - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
              - Primarului Municipiului Timisoara;
              - Serviciului Juridic;
              - Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
              - Directiei Edilitare;
              - Directiei Economice;
              - Directiei de Mediu;
              - Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
              - Directiei Comunicare - Relationare;
              - Biroului Audit;
              - Biroului Managementul Calitatii;
              - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
                      - Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
              - Mass-media locale.