stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 30.03.2018
privind infiintarea unei linii de gardă in cadrul Compartimentului Gastroenteologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. E0352/30.01.2018.privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-3376 /14.022018 al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara;
Având în vedere avizul nr. SC2018 - 7470 /30.03.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere avizul nr. ...................../30.03.2018 al Serviciului juridic;
Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile cap.II, art. 23, 24 din Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar ;
Având în vedere prevederile art.16, lit.b din H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, derpturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor și Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (a), (d), alin. 3 lit.b și alin (9) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înființarea unei linii de gardă la domiciliu in cadrul Compartimentului Gastroenteologie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara.
Art. 2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timișoara
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timișoara;
- Mass-media locale;