stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 25.10.2019
privind aprobarea rectificarii bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive cu nr. SC.2019-                             a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC.2019-                                        al Directiei Economice;
Având în vedere avizele  Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 și art.23 alin.1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată;
Având în vedere OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art.129  alin.2 lit.b și alin.4 lit.a, din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin.3 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea bugetului local al  Municipiului Timișoara pe anul 2019, conform:
         Anexa nr.1 - Bugetul local pe anul 2019 - sursa A Buget local;
        Anexa nr.2 - Buget local pe anul 2019 - sursa D Fonduri externe nerambursabile;
        Anexa nr.3 - Buget local pe anul 2019 - sursa E Activități finanțate integral din venituri proprii;
        Anexa nr.4 - Buget local pe anul 2019 - sursa F Integral venituri proprii;
        Anexa nr.5 - Program Dezvoltare 2019 - investitii;
        Anexa nr.6 - Program Dezvoltare 2019 Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile..
        Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.504/02.10.2019 privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2019.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica, Direcția Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est și II Vest, Direcția Urbanism, Direcția Dezvoltare, Direcția Comunicare - Relationare, Direcția de Mediu, Direcția Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si ordonatorilor tertiari de credite.
               Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
                - Primarului Municipiului Timisoara ;
                - Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
                - Direcției Economice;
                - Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
                - Serviciul Școli Spitale;
                - Biroul Sport Cultură;
                - Direcției Dezvoltare;
                - Direcției Comunicare - Relaționare;
                - Direcției de Mediu;
                     - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de utilități;
                - Corpul de Control și Antifraudă al Primarului;
                - Administrației Financiare a Municipiului Timisoara;
                - Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara;
                - Mass media locale.