stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 10.09.2018
privind aprobarea operațiunii de înscriere a unui drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de Motive nr.CT 2018-004382/10.09.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018 - 004382/10.09.2018 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT 2018-004382/11.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate, nr. CT 2018 - 004382/10.09.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere art.78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Conform Legii nr. 297/2009 (Noul Cod Civil), Capitol II privind drepturile reale corespunzătoare proprietății publice, art.868 " (1) Dreptul de administrare aparține regiilor autonome sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale și altor instituții publice de interes național, județean ori local.", conform art.869 "Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condițiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a constituit."
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă operațiunea de înscriere drept de administrare asupra terenului cu suprafața de 98 mp. situat în Timișoara str. Socrate, înscris în CF nr.446478 Timișoara, nr. cadastral 446478, pe care este situată stația puț apă termală, în favoarea Spitalului Clinic Municipal Timișoara.

Art.2:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează

Art.3:Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.