stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 04.11.2019
privind aprobarea listei asociatiilor si fundatiilor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2020, in baza legii 34/1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 16129/31.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
 Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 16129/31.10.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Referatul economic  nr. 16130/31.10.2019 al Serviciului Contabilitate Buget Finante din cadrul Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul juridic anexa la raportul de specialitate  nr. 16129/31.10.2019 privind aprobarea listei asociatiilor si fundatiilor care vor beneficia de subventii de la bugetul local al municipiului Timisoara pentru acordarea de servicii de asistenta sociala in anul 2020, in baza legii 34/1998;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si cult din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ale H.G. nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 si ale Legii 292/2011 - Legea asistentei sociale;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) si alin. (7) lit. b) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
               In temeiul art. 139 din OUG  57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Lista asociatiilor, fundatiilor si cultelor recunoscute in Romania care au fost selectionate pentru a primi subventie in baza Legii 34/1998, in anul 2020, conform anexei nr. 1;

Art. 2: Se aproba acordarea subventiei pentru un numar lunar de beneficiari corelat cu capacitatea maxima din Lista furnizorilor de servicii sociale acreditati si a serviciilor sociale licentiate in baza Legii nr. 197/2012, publicata pe site-ul Ministerului muncii si Justitiei Sociale;

Art. 3: In cazul in care bugetul propus in suma de 6.688.980 lei nu este aprobat la nivelul sumei solicitate, de catre consiliul local al municipiului Timisoara, comisia de evaluare va aplica criteriile de departajare (prevazute in anexa nr. 6 la HCLMT nr. 498/02.10.2019), conform Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei;

Art. 4: Toate platile reprezentand subventii catre asociatii, fundatii si culte, care acorda servicii de asistenta sociala si care au fost selectionate de Comisia de evaluare si selectionare a organizatiilor si fundatiilor se vor face cu respectarea prevederilor art. 40, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale actualizata, pana la aprobarea bugetului pentru anul 2020. In consecinta sumele care vor fi acordate cu titlu de subventie catre asociatii, fundatii si culte, se vor stabili in limita de 1/12 din bugetul aprobat pe anul 2019.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Comisia pentru evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor, Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;

Art. 6:  Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
-Mass-mediei locale .