stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.10.2018
privind aprobarea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în condițiile art. 9, alin. 34, pct. 1 și 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unități administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. SC2018-23310/08.10.2018 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-23310/08.10.2018 a Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -23310/08.10.2018/;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere dispozițiile art. 9, alin. 34, pct. 3 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul 511/2017 a Directorului General al A.N.C.P.I. privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016 numită în continuare Procedură;
Având în vedere Ordinul nr. 536/2017 privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 979/2016;
Având în vedere adresa O.C.P.I. Timiș cu nr. 7535/30.08.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-20858, referitoare la lucrările de cadastru sistematic;
În conformitate cu prevederile art.36........ din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă depunerea solicitării de finanțare în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în condițiile art. 9, alin. 34, pct. 1 și 12 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Programului Național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de către unitățile administrativ-teritoriale pentru sectoarele cadastrale, conform anexei nr. 1 la prezenta;

Art.2: Se aprobă încheierea contractului pentru finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică, cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, conform Anexei nr. 2 la prezenta;

Art.3: Consiliuil Local al Municipiului Timișoara va desemna pe viceprimarul Imre Farkas ca persoană responsabilă cu urmărirea contractului de finanțare și monitorizarea contractului de achiziție;

Art. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse I Est, Biroul Clădiri Terenuri I Est;

Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale;