stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 02.11.2018
privind aprobarea cererii de "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A", SMIS 119739, si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26054/06.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-26055/06.11.2018 al Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-26055/08.11.2018, anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-26055/06.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba cererea de finantare cu titlul "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A", SMIS 119739, depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A - Cladiri rezidentiale;

Art.2: Se aproba valoarea totala a proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A", SMIS 119739, in cuantum 1.680.924,55 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totala eligibila 1.570.100,03 lei si valoare totala neeligibila de 110.824,52 lei.

Art. 3: Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in cuantum de 738.864,53 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si contributia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 628.040,01 lei, reprezentand cofinantarea proiectului "Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A", SMIS 119739.

Art. 4: Se aproba efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finantare, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale,

Art. 5: Se aproba recuperarea contributiei ce revine asociatiilor de proprietari, in cuantum de 482.918,52 lei, in conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara, pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentand:
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de 372.094,00 lei;
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de 110.824,52 lei;

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.