stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 04.11.2019
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT si Devizului General pentru "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-27517/ - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -27517/30.10.2019 al Biroului Construcții -Instalații din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
      Având in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019 - 27517/04.11.2019 - Anexă la  Raportul de specialitate nr.SC2019 -27517/30.10.2019.
      Avizul în vedere Adresa nr.SC2019 -27517/30.10.2019 a Direcției Economice;
     Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      Având in vedere Programul de Dezvoltare 2019, investiții, cap. 66.02.06 - Spitale
     Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.301/28.07.2017 privind aprobarea obiectivului de investitii "Proiect complex de investitii + PT -Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie"
     În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;.
     În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și         prorogarea unor termene;
     În conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2, lit.b și alin 4 lit.d din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;
     În temeiul art. 139 alin.1 și 3 și art.196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT  pentru  "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie», prevazuți în Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă devizul general actualizat, pentru  "Proiect complex de investitii + PT - Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 - Extindere compartiment de recuperare medicala respiratorie» prevazut în Anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. : Cu aducerea la îndeplinire se încredințează a prezentei hotărâri se încredințează  Biroul Construcții Instalații din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art.   Prezenta hotărâre se comunică:
             - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
             - Primarului Municipiului Timișoara;
              - Serviciului Juridic;
             - Direcției Urbanism;
             - Direcției Generală Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
             - Direcției Economice;
             - Direcției de Mediu;
             - Direcției Dezvoltare;
             - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse  I Est;
              - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
             - Serviciului Scoli-Spitale și Baze Sportive;
              - Biroului Constructii Instalatii;
             - Direcției Comunicare-Relationare;
             - Biroului Audit;
             - Biroului Managementul Calității;
             - Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
             - Mass-media locale.