stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 19.09.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - ________________________  privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
      Având în vedere Raportul de specialitate nr.  SC2019 -___________________________ al  Direcției  Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
      Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-___________________________ - Anexa la Raportul de specialitate;
      Având în vedere Adresa  Direcției Economice  nr. SC2019 - _______________________- Anexa la Raportul de specialitate;
      Având în vedere  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 4.3 - Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România;
      Având în vedere adresa ADR Vest nr. 19632/03.09.2019   înregistrată cu nr. CDD2019-664/04.09.2019 si  adresa ADR Vest nr. 21064/19.09.2019 înregistrată cu nr. CDD2019-716/19.09.2019.
      Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu,  Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
      Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018, Hotărârii Consiliului Local nr. 71/25.02.2019 și  Hotărârii Consiliului Local nr. 165/11.04.2019;
      Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara", cu modificările și completările ulterioare;
      În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) "atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;", lit. e) "atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern", alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, în condițiile legii; lit. e) "aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale" și alin. 9 lit. a) "Hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local" din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
      În temeiul art. 139  alin.(1) și art. 196 (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea alin. (2) al Art. 3 din Acordul de parteneriat nr. SC2019-5449/25.04.2019 pentru realizarea proiectului "Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf - construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare" încheiat între Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă forma reeditată a Acordului de parteneriat conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/25.02.2019 și Hotărârea Consiliului Local nr. 165/11.04.2019, rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția  Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și  Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
     - Instituției Prefectului - Județul Timiș;
      - Primarului Municipiului Timișoara;
      - Serviciului Juridic;
      - Direcției Economice;        
      - Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;        
      - Direcției Urbanism;
      - Direcției  Dezvoltare;        
      - Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
      - Direcției Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;        
      - Direcției Comunicare - Relaționare;
      - Direcției de Mediu;
      - Biroului Managementul Calității;
      - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;        
      - Biroului Audit;
      - Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;
     - Mass-media locale.