stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 12.09.2018
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018- 021319/12.09.2018 - al Direcței Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de .09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018 - / .09.2018;
Având în vedere Adresa nr. 18406/DPD-UIP POIM/ 27.08.2018 a S.C. AQUATIM S.A înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. RE2018-001925/11.09.2018;
În conformitate cu art. 8, alin. (3), lit. (k) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12, alin (1) lit. (i) și art. 35, alin (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
În temeiul Ghidului Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.(POIM)- AP3, OS 3.2 - ,,Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată"
În conformitate cu art. 16 alin. (3) lit. c) și art. 20 alin (5) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timișoara în societate comercială pe acțiuni și asocierea Municipiului Timișoara cu Județul Timiș, orașul Deta și orașul Jimbolia , în vederea înființării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Timișoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanțe, impozite și taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pemtru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare practicate de S.C. Aquatim S.A. în aria de operare, în perioada 2018-2023" în conformitate cu Analiza Cost-Beneficiu, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Ca urmare a aprobării Planului Anual de evoluție a tarifelor practicate de S.C. Aquatim S.A. în aria de operare , în perioada 2018-2023, în baza art. 21, alin. 1 din Statutul Asociației, se acordă mandat special d-nului Ioan Ganciov - Șef Serviciu D.P.P.C.A.A. din Primăria Municipiului Timișoara ca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș să voteze în favoarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara .

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timișoara;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis,
- Mass-media locale.