stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 16.04.2018
privind declararea ca fiind de interes public local a lucrarilor ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timisoara, str.Liege, Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-7598/02.04.2018 - a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7598/02.04.2018 al Directiei Edilitare;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC 2018-7598/02.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere adresa SC Drumuri Municipale SA nr.1783/23.03.2018, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara sub nr. RE 2018-000684/26.03.2018;
Având in vedere prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;
Având in vedere HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes loca;
Luând in considerare prevederile art.2 din H.C.L. a Municipiului Timisoara nr. 34/2010;
În conformitate cu prevederile art.36. alin.2 lit.c si lit.d, precum si alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se declară ca fiind de interes public local lucrarile ce urmeaza a se realiza pe terenurile din Timisoara, str. Liege , Mangalia, Calea Urseni si Intrarea Lunga, constand in lucrări de modernizare și mai bună funcționalizare a acestei zone prin amenajarea de locuri de parcare pe domeniul public, zone prevăzute în Anexa la prezentul proiect de hotărâre.
Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Edilitara , Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariri Municipiului Timisoara si SC Drumuri Municipale SA.
Art. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- SC Drumuri Municipale Timisoara SA;
- Mass-media locale;