stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.11.2019
privind aprobarea operatiunii de prima inscriere in cartea funciara a imobilului "Liceul Tehnologic Transporturi Auto", situat in Timilsoara, str. Ardealul nr.1, cu suprafata de 19900 mp,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

      Avand in vedere Expunerea de motive nr. UR 2019-017330/05.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;        
     Avand in vedere Raportul de specialitate nr. UR 2019-017330/05.11.2019 - al Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
     Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. UR 2019 - 017330/06.11.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR 2019 - 017330/05.11.2019;
     Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
     Avand in vedere Ordinul nr. 700/2014, art. 78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;                                                                                                                                                                                 Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;                                                                                              
     Avand in vedere prevederile art. 296, alin. (2)  din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
     In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) si alin. (2),  lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ;
     In temeiul art. 139, alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;        


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de prima inscriere in cartea funciara a imobilului Liceul Tehnologic Transporturi Auto situat in Timisoara  conform documentatiei intocmite de S.C.BLACK LIGHT SRL  proiect nr. 2915/2019, receptionata la O.C.P.I. Timis cu Procesul Verbal de Receptie nr. 2961/2019, care fac parte din prezenta hotarare si constituie Anexa 1 si Anexa 2.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3:  Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se  comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
-  Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.