stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 27.08.2018
privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția Fiscala a Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.___________privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. IF 2018 - 052613 din data de 24.08.2018 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
Având în vedere Nota de Fundamentare nr............ a ...........................;
Având în vedere avizul/raportul..........................
Având în vedere avizul ANFP nr. 34863/2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1) si art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1 : Se modifică și se aprobă Organigrama și Statul de funcții, pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, conform Anexelor I și II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Fiscală a MunicipiuluiTimișoara;
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;