stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 11.12.2017
privind propunerea de schimbare a destinației unor spații din imobilul situat în Timișoara, str.Lorena nr. 35 aferente Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" pe o perioadă de 25 ani, în vederea alocării către Liceul de Arte Plastice pentru desfășurarea activităților de învățămâmt


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr.SC2017- SC2017- 31285/14.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- SC2017- 31285/14.12.2017al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2017- SC2017- 31285/14.12.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa Liceului de Arte Plastice Timișoara cu nr. 1216/02.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2017-24955/09.10.2017;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. 2 , alin. 6 și atr. 20 alin 1) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
Având în vedere Ordinul nr. 5819/2016 Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere Hotărârea nr. 375/06.12.2017 a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
Având în vedere adresa cu nr. 3326/14.12.2017, a Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I" .
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) și alin 6 lit a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației unor spații din imobilul situat în Timișoara, str. Lorena nr. 35, înscrise în CF nr. 444779 Timișoara, aferente Colegiului Tehnic" Regele Ferdinand I" pe o perioadă de 25 ani, în vederea alocării către Liceul de Arte Plastice pentru desfășurarea activităților de învățământ după cum urmează:
- Clădire școală cu nr. cad. 444779- C1;
- Clădire laboratoare cu nr. cad. 444779 -C2;
- Sală de sport cu nr. cad. 444779- C6;
- Cantină cu nr. cad. 444779 -C7;
Terenul aferent în suprafață de 29.473,00 mp va fi folosit de comun acord de către Liceul de Arte Plastice și Colegiul Tehnic "Regele Ferdinand I".

Art. 2: Schimbarea destinației spațiilor prevăzute la art. 1 va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Colegiului Tehnic Azur Timișoara;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Liceului de Arte Plastice ;
- Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I";
- Mass-media locale.