stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 11.11.2019
privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a Lotului 1 nr.top.26254/1/1 parțial CF 405735 Timișoara cu suprafața 1376 mp., Lotului 2 nr.top.26254/1/1 parțial CF 405735 Timișoara cu suprafața 210 mp., Lotului 1 nr. top.26241/1 parțial CF 445377 Timișoara, cu suprafața 1544 mp. și alipirea celor trei loturi care constituie parcarea situată pe str. Ulmului.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR 2019-017674/11.11.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;        
  Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR 2019-017674/11.11.2019 - al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
  Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. UR 2019 - 017674/11.11.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR 2019 - 017674/11.11.2019;
  Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
   Având în vedere Ordonanța nr.43/1997 art.2 alin. (3);
  Având în vedere Ordinul nr. 700/2014, art. 78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;                                                                                                                                                                                         Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;                                                                                              
  Având în vedere prevederile art. 296, alin. (2)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1) și alin. (2),  lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul  Administrativ;
  În temeiul art. 139, alin. (1) și (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;         ;


HOTARASTE

Art.1: Aprobarea  operațiunii de  primă înscriere în cartea funciară  a Lotului 1 nr. top. 26254/1/1 parțial CF 405735 Timișoara cu suprafața 1376 mp., Lotului 2 nr.top.26254/1/1
parțial, CF 405735 Timișoara cu suprafața 210 mp., Lotului 1 nr. top.26241/1 parțial CF 4456377 Timișoara, cu suprafața 1544 mp.conform documentației întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L., înscrisă la OCPI Timișoara și recepționată  cu Procesele Verbale de Recepție nr.293318/2019, 3322/2019 și 3339/2019,  care face parte inetgrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa nr.1; 2; 3; 4; 5; și 6.

Art.2: Trecerea conform Ordonanței nr.43/1997 Art. 2 alin (3) a Lotului 1 și a Lotului 2 cu nr. top. 26254/1/1 parțial din CF nr. 405735 proprietar Statul Român în folosința Consiliului Popular al Municipiului Timișoara, Municipiul Timișoara Domeniu Public înscriere provizorie, în Domeniul Public al Municipiului Timișoara înscriere definitivă.

Art.3: aprobarea operațiunii de alipire a  Lotului 1 nr.top.26254/1/1 parțial CF 405735 Timișoara cu suprafața 1376 mp., Lotului 2 nr.top.26254/1/1 parțial CF 405735 Timișoara cu suprafața 210 mp.,cu  Lotul 1 nr. top.26241/1 parțial CF 4456377 Timișoara, cu suprafața 1544 mp.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
             - Instituția Prefectului - Județul Timiș;
             - Primarului Municipiului Timișoara;
             - Direcției Urbanism;
             - Direcției Tehnice;
             - Direcției Economice;
             - Direcției de Mediu;
             - Direcției Dezvoltare;
             - Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
             - Direcției Instituții Școlare, Medicale, Sportive și Culturale;
             - Direcției Comunicare;
             - Biroului Audit;
             - Biroului Managementul Calității;
             - Compartimentului Control;
             - Mass-media locale;