stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 22.11.2019
privind modificarea și completarea contractului pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, atribuit către SC Drumuri Municipale Timișoara SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, aprobat prin HCLMT nr. 104/31.03.2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-             /          .2019, privind oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-         /           .2019, întocmit de către Direcția Generală Drumuri Poduri, Parcaje si Rețele de Utilităti;
           Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-              /           .2019;
       Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
       Având în vedere adresa Societății Drumuri Municipale Timișoara SA nr. 7044/08.11.2019 și nr. 6756/18.11.2019;
       Având în vedere contractul de lucrări nr. SC2017-10724/02.05.2017;
       Având în vedere procesul verbal din  data de 24.04.2017, încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Conisiliului Local al Municipiului Timișoara;
       Având în vedere prevederile HCLMT nr. 104/31.03.2017, modificată și completată;
        Având în vedere prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
        Având în vedere prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
       Având în vedere art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
       În conformitate cu prevederile art. alin. 129 alin. 2 lit. c si d, si alin. 7 lit. m din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
       În temeiul art.139 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea și completarea contractului nr. SC2017-10724/02.05.2017 încheiat cu Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA pentru activitatea de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității, după cum urmează:
a)         modificarea și completarea art. 11, punctul 11.1, alin. 1 din contract, care va avea următorul conținut: "Executantul are obligața de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia viiciile ascunse, în mod direct, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract, putând lucra cu subantreprenori însă fără a depăși un procent de maxim 30% din valoarea totală anuală a contractului".
b)        prelungirea duratei contractului, pe o perioadă egală cu perioada inițială, respectiv cu 4 (patru) ani de zile, cu începere de la data de 02.05.2021 și până în data de 01.05.2025.

Art. 2: În acest sens, se va încheia un act adițional la contractul nr. SC2017-10724/02.05.2017, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre  

Art. 3: Celelalte prevederi ale HCLMT nr. 104/31.03.2017 și ale Contractului nr. SC2017-10724/02.05.2017, rămân nemodificate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Direcția Generală D.P.P.R.U. și Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA.

Art. 5:  Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției G.D.P.P.R.U.;
- Direcției Urbanism;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliției Locale;
- Corpului de Control și Antifrauda al Primarului;
- Biroului  Managementul  Calității;
- Biroului  Audit;
- Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA;
- Mass- media locale.