stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 29.10.2018
privind aprobarea actualizării devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivul de investiție ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC 2018 - 24871/24.10.2018 al Directiei Edilitare;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - anexă la Raportul de Specialitate nr.SC2018 - SC 2018 - 24871/24.10.2018;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC 2018 - 24871/24.10.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) și lit. d), precum și alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului ", întocmit de S.C. Proexco S.R.L. - Oradea, conform Contractului de prestare de servicii nr. 177 / 21.07.2014 cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre..

Art. 2: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 96/23.02.2018 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului".

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.