stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 28.11.2018
privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-28211/26.11.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28211/26.11.2018 al Directiei Comunicare-Relationare;
Avand in vedere avizul Directiei Economice nr. SC2018-28211/27.11.2018;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-28211/27.11.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu completarile si modificarile ulterioare, ale Hotararii de Guvern nr. 396/2018 privind unele masuri referitoare la pregatirea si exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene in anul 2019 si ale Ordonantei de Guvern nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 14, art. 36 alin. (2) lit. e), si alin. 7 lit. a) i c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba incheierea Protocolului de colaborare intre Ministerul Afacerilor Externe, Judetul Timis - Consiliul Judetean Timis, Municipiul Timisoara - Consiliul Local al Municipiului Timisoara si Institutia Prefectului - Judetul Timis.(Anexa)
Art.2: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara sa semneze Protocolul de colaborare.
Art.3: Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directiei Comunicare-Relationare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Casei de Cultura a Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetului Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.