stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 14.12.2017
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Expunerea de motive nr. privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017 - al Directiei Economice;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerț, regii autonome si societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităților si Comisiei pentru cultura, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/16.02.2017;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 și 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 și art.23 alin.1 și 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată;
Având în vedere OUG 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a, din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata ;
În temeiul art. 45, alin.2, Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata si modificata


HOTARASTE

Art. 1: Se rectifică bugetul local al Municipiului Timișoara pe anul 2017 conform Anexei nr.1 "Bugetul local pe anul 2017", anexei nr. 2 "Bugetul de venituri proprii".

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător H.C.L. 397/31.10.2017, privind aprobarea bugetului local pe anul 2017;

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica, Direcția Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse, Direcția Institutii Scolare, Medicale și Culturale, Direcția Urbanism , Direcția Comunicare, Direcția Dezvoltare, Direcția de Mediu, Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Direcției Urbanism;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive și Culturale;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Tehnice;
- Compartimentului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Administrației Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Județului Timiș;
- Mass media locale