stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 01.10.2019
privind aprobarea operațiunii de rectificarea suprafeței imobilului situat în Timișoara Calea Circumvalațiunii, înscris în CF nr.438110 Timișoara, cu nr. top. 1243/1/9/1/1/1/2; 1243/2/2/1/1/3/1/2 de la 390 mp. la 363 mp


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2019-006024/01.10.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;   Având în vedere Raportul de specialitate nr.CT 2019-006024/01.10.2019 - al Direcției Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.CT 2019 - 006024/02.10.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.CT 2019 - 006024/01.10.2019;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Ordinul 700/2014 art.78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;                                                                                                                                                                         Luând în considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, actualizată;                                                                                              
Având în vedere prevederile art. 296, alin.(2)  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind codul Administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1) și alin.(2)  lit.c, art.196 alin.(1) lit.a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă operațiunea de rectificarea suprafeței imobilului situat în Timișoara Calea Circumvalațiunii, înscris în CF nr.438110 Timișoara, cu nr. top. 1243/1/9/1/1/1/2; 1243/2/2/1/1/3/1/2 de la 390 mp. la 363 mp.conform documentației întocmite de S.C. MULTILINES S.R.L. proiect nr. 211/2019 recepționată la O.C.P.I. Timiș cu Procesul Verbal de Recepție nr.2782/2019 care face parte din prezenta hotărâre și constituie  

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  Direcția Clădiri Terenuri și Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3:  Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al  Primăriei Municipiului Timișoara și se  comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale;