stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 08.10.2018
privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018-.............................., a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- ................................. al Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de ........................ - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- ..................................;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru, cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Raportul Comisiei de selecție, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/2017, înregistrat cu nr. SC2018-23109/05.10.2018;
Având în vedere Adresa nr. SC2018-23401/09.10.2018 a Societății PIEȚE SA.Timișoara referitoare la indicatorii-cheie de performanță;
Avand in vedere Adresa Directiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, înregistrată cu nr. SC2018-21650/25.09.2018;
Având în vedere prevederile art. 3 pct.-ul 2 lit. b) și pct.-ul 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Raportul pentru numirile finale în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la PIEȚE S.A.Timișoara, nr. SC2018-23109/05.10.2018, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc criteriile de integritate, care vor fi introduse în contractul de mandat aprobat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Administrație al PIEȚE S.A Timișoara, prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se stabilesc categoriile indicatorilor-cheie de performanță, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Societatea PIEȚE S.A.Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanța Corporativă;
- Societății PIEȚE S.A. Timișoara;
- Mass-media locale.