stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Proiect de hotarare din 05.09.2018
privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. spatiu comercial , situat in Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18 , la pretul de vanzare de 45.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive cu nr SC2018- /05.09.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere raportul de specialitate cu nr SC2018- /05.09.2018 intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, anexa la raportul de specialitate,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere adresa nr. 2280/13.07.2018 , emisă de către Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș;
Avand in vedere solicitarea primita de la petentii WEISZ SCHVEIGER GEORGE, NICOLIN MARIA, TELKES ANNE VERONIQUE cas. LECHEVALIER, TELKES EVA FRANCOISE HELENE cas.KLEIN, DEBRECZENI EVA ANA MARIA, FREUND JOHAN, ROTH CHARLOTTE LEONORE, ROTH NORBERT EDWIN, în calitate de proprietari a ap.spatiu comercial din Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18, prin imputernicit av. Diaconu Dana si Alin Cionca, prin care solicita să ne pronunțam asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a imobilului evidentiat in CF nr 405286-C1-U4, nr top 6860/VI, la un pret de vanzare de 45.000 euro, respectiv aprox. 1076 euro/mp.
Avand in vedere punctele de vedere ale Directiei Cladiri Terenuri Dotari Diverse-Comp SAD, Biroului Sport Cultura, Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, , Serviciului Scoli Spitale,
În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Consiliul Local al Municipiului Timisoarta nu isi exercita dreptul de preemtiune la intenția de înstrăinare a ap. spatiu comercial , situat in Timisoara, Piata Romanilor nr 9 si str Stefan cel Mare nr 18 , la pretul de vanzare de 45.000 euro.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează DCTDD, Comp Monumente.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituția Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Urbanism si Dezvoltare Urbana
- Serviciului Juridic
- Direcției Edilitare
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest
- Serviciului Scoli Spitale
- Biroului Sport Cultura
- Direcției Comunicare-Relationare
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Compartimentului Control;
- Corpului de control si antifrauda
- WEISZ SCHVEIGER GEORGE, NICOLIN MARIA, TELKES ANNE VERONIQUE cas. LECHEVALIER, TELKES EVA FRANCOISE HELENE cas.KLEIN, DEBRECZENI EVA ANA MARIA, FREUND JOHAN, ROTH CHARLOTTE LEONORE, ROTH NORBERT EDWIN, prin imputernicit av. Diaconu Dana si Alin Cionca
- Mass-media locale;